POQ ʒjq_uX q_uX E
D yEyA D ]EdyA R ObOEyA
viEȃyA
D ҎsEɑyA D EJyA R REyA
ʁExyA
XQT ʒjq_uXEq_uX JÏ